De Leeuwenbrug Deventer B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van  persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u  in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. 

  1. Doeleinde van gegevensverwerking 

De Leeuwenbrug Deventer B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt  van de diensten van De Leeuwenbrug Deventer B.V. en/of omdat u deze bij het invullen van een  contactformulier op de website aan De Leeuwenbrug Deventer B.V. heeft verstrekt en/of u deze bij  het aanmaken van een account in De Leeuwenbrug App aan De Leeuwenbrug Deventer B.V. heeft  verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en ip-adres. Wij doen dit in  lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens  alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw  gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. 

  1. Beveiliging 

De Leeuwenbrug Deventer B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de  wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.  Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en  alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor  het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld  voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers  zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en  beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd  toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  1. Websiteanalyse 

Op de website van De Leeuwenbrug Deventer B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser  meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  De Leeuwenbrug Deventer B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te  

verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden  verstrekt. 

  1. Rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen  heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het  voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw  inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u  hierover contact opnemen met De Leeuwenbrug Deventer B.V.  

De Leeuwenbrug Deventer B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 

reageren. 

  1. Klachten 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u  dan contact op met De Leeuwenbrug Deventer B.V. Mocht u er met De Leeuwenbrug Deventer B.V.  niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  1. Contactgegevens 

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 

De Leeuwenbrug Deventer B.V.  

Leeuwenbrug 109, 7411 TH Deventer 

Postbus 2025, 7420 AA Deventer 

0570 61 22 43 

info@deleeuwenbrug.com 

Deze Privacy Statement is van kracht vanaf 16 oktober 2023.

 

 

Reserveer vergaderzaal